Monday, December 31, 2007

Pedoman Al-Quran 3

Kita perlu risau apa akan jadi dengan anak-anak kita sepeninggalan kita..

Lihat wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub..
risau tentang pegangan agama mereka dulu! Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Ilah-mu dan Ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq, (yaitu) ilah Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya". (Albaqarah. 132-133)


Terima Kasih :
Baling Net
Dr. Omar Yaakob
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
UTM, Skudai, Johor.

No comments: